अटी व शर्ती 


 मोरया मॅट्रिमोनीमध्ये नाव नोंदविल्यानंतर पुढील अटी व शर्तीचे पालन करावे लागेल त्या खालील प्रमाणे 
१} नाव नोंदणी केल्यानंतर दोघांचे [उभयतांची ] पूर्ण व सत्य माहिती देणे हे बंधनकारक राहील त्याची सत्यता पडताळून  पाहण्याची जबाबदारी हि मोरया मॅट्रिमोनीची राहणार नाही.
२} जर उभयतांपैकी कोणी एकाने जाणूनबुजून सत्य माहिती लपवून ठेवली आणि त्यामुळे जर दुसऱ्या पक्षाचे नुकसान झाले / फसवणूक झाली तर त्यास मोरया मॅट्रिमोनी जबाबदार राहणार नाही आणि ज्या पक्षाने खोटी माहिती दिली हे पुढे आले तर त्या पक्षाचे /पार्टीचे नाव / रजिस्ट्रेशन ताबडतोब कोणतीही नोटीस न देता रद्द केले जाईल .
३} मोरया मॅट्रिमोनीमध्ये नावे नोंदविल्यानंतर /रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी [मुलगा व  मुलगी ] त्यांची एकमेकांची ,नातेवाइकांची आर्थिक परिस्तिथी बाबतची ,व इतर योग्य वाटेल त्या सर्व बाबीची चौकशी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी हि त्या त्या नोंदणी केलेल्या पार्टीची राहील .
४} मोरया मॅट्रिमोनी मध्ये नाव नोंदविल्यानंतर /रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर उभय पार्टीचे संबंध त्यांच्या संमतीने जुळून आले आणि लग्न विधी पार पडला परंतु नंतर त्यांच्या संबंधामध्ये काही तक्रार झाली /बेबनाव झाला /घटस्पोटाची वेळ आली तर त्यासाठी मोरया मॅट्रिमोनी जबाबदार राहणार नाही .
५} मोरया मॅट्रिमोनी मध्ये एकदा नाव नोंदविल्यानंतर /रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्यावेळी भरलेली फी कोणत्याही कारणास्तव परत मिळणार नाही .
६} मोरया मॅट्रिमोनी मध्ये नाव नोंदविल्यानंतर ओळखीचा गैरफायदा घेऊन जर एखाद्या पार्टीने /व्यक्तीने दुसऱ्या कोणाची फसवणूक केली /बदनामी केली तर त्यास मोरया मॅट्रिमोनी जबाबदार राहणार नाही.
७} मोरया मॅट्रिमोनी मध्ये नाव नोंदविल्यानंतर समोरच्या पार्टीची कुडाळी जुळते कि नाही /किती गुण जुळतात /नाते संबंध जुळतात कि नाही कुंडलीत काही दोष आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्याची संपूर्ण जबाबदारी ज्या त्या पार्टीची [नाव नोंदविलेल्या व्यक्तीची] राहील त्यात काही दोष निघाला तसेच खोटेपणा निघाला फसवणूक झाली तर त्यास मोरया मॅट्रिमोनी जबाबदार राहणार नाही 
८} मोरया मॅट्रिमोनीमध्ये नाव नोंदविल्यानंतर /रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्यावेळी संबंधित नोंद व्यक्तीच्या मेडिकल चाचण्या या त्या त्या व्यक्तींनी स्वतःचे मेडिकल डॉक्टर यांच्या मार्फत करून घ्याव्यात त्या चाचण्यांच्या रेपोर्टशी मोरया मॅट्रिमोनीचा काहीही संबंध राहणार नाही यदाकदाचित जर एखाद्या व्यक्तीने खोटा मेडिकल रिपोर्ट दिला आणि त्यामुळे समोरील व्यक्तीची फसवणूक झाली /त्रास झाला / नुकसान झालेतर त्यास मोरया मॅट्रिमोनी जबाबदार राहणार नाही .

 

Terms And Conditions

Dear User,
Kindly Read the following terms of use for this website:

TERMS & CONDITIONS:

Free Membership
Free Membership is defined as the primary membership status which is compulsory before upgrading to premium membership. This type of membership gives you access to create your profile on www.moryamatrimony.com & take the good advantage of its matrimony services or match making services. This type of membership does not allow you to view contact information or communicate with other profiles or members without the permission of the administrator only & only after upgrading to premium membership for which the prescribed actual fees has to be paid to Morya Matrimony in complete manner.
Any member who is eligible for free membership has to read & agree with the terms & conditions of Morya Matrimony.

Premium Membership or Paid Membership
The premium membership fee is defined as the minimum applicable fees to register you as a premium member, which is subjected to change with or without prior notice to its members. Members registering with us after the increased tariffs will have to pay the actual fees applicable without any discrepancy or comparison to fees of the previously registered premium members.
The premium membership allows you to initiate contact request for opposite party or interesting profiles to the administrator subjected to disclosure of contact information policy only after full payment of the prescribed fees applicable at the time of registration as per change in tariffs. The administrator holds the rights & permissions to disclose or undisclose the requested contact information at situations tending to misuse of contact information. No discrepancies in such cases will be entertained & no justification shall be presented.
After logging in with your user name & password you can later on upgrade to our premium membership which is totally depending on plans as on this site by paying the prescribed fees of Morya Matrimonyin full manner from the payment options panel.

Payment Options & Non-Refundable fees
All payments for upgrading to premium membership will be made only after verification & approval of the moderator / administrator after the primary registration. All the users willing to upgrade for premium membership will have to follow the payment instructions clearly mentioned on the payment options page, failing to which, any payments will not be accepted to upgrade the respective user for premium membership.

Fees once paid are strictly non-refundable & the user will have no claims or discrepancies on any services provided by Morya Matrimony on the website www.moryamatrimony.com.
After payment of the fees for premium membership, the user certifies him to agree with the terms & conditions of Morya Matrimony.
The registration of the users is subjected to cancellation without any refund of fees caused due to misuse of services or provision of wrong information violating the False / Contaminated information & photo violation policy of Morya Matrimony.

Moderator / Administrator Rights & Permissions
The moderator / administrator reserve the right of terminating any profile or deleting any such information which violates the terms & conditions & usage policy of www.moryamatrimony.com with or without any prior notice to the members. The moderator / administrator also reserves the rights to delete any profile which is found misusing the matrimony services or which is causing nuisance to other members of this site.

The moderator / administrator also reserves the rights to cancel any application which contains false or contaminated data / information not recommended for public viewing on the website.

Service Period
The service period is defined as the tenure during which the registered users are allowed to avail the facilities & services of www.moryamatrimony.com. The Service Period is subjected to termination in the following cases:

a) End of Usage period
b) Fake profiles
c) Service Violation & misuse
d) False / Contaminated information & Photo violation
e) Termination & Cancellation
f) Complaints & Report Abuse
g) Disputes & Discrepancies
h) Failure to up gradation to higher membership  more details

Fake Profiles
Any information found incorrect or misleading will be considered as a Fake Profile. Such profiles will be deleted by moderator / administrator with or without prior notice to the users. Any information found incorrect or invalid during verification of profiles will also be considered as fake profiles, such profiles will be deleted immediately with or without prior notice to the users.

Any profile found containing such information at the time of registration or later will be considered as a fake profile & will be removed from the website.

Any discrepancy or claims made by any user will not be entertained by Morya Matrimony. The users will have to re-register with authentic information to avail services of www.moryamatrimony.com
more details

False / Contaminated Information & Photo Violation
Posting wrong / false or contaminated information which is not recommended for public viewing with pornographic or disturbing images / celebrity pictures / celebrity wallpapers / photographs will be subjected to termination & will not be allowed for public viewing on the website in spite of whichever type of membership availed i.e. Free membership or Premium Membership.

Any profile found with such kind of images or data will be subjected to termination from membership without refund of fees even if any fees are paid with or without prior notice.

Such profiles will be deleted & no data or information will be provided back to the original owner or the user posting such information.

All users are requested to upload their genuine photograph (if wish to) on the website to avoid termination & cancellation caused due to wrong photographs / misleading images.

Terminated profiles will have to re-register with all the authentic details & genuine photographs (if wish to) with payment of complete fees (if applicable) again as the previous payment made (if any) will not refunded to the user in any case.
more details

Login Details & password policy
Your can avail your login & password details only after registering with Morya Matrimonyby filling the registration form completely which is available on the website.

With the login id & password you are eligible to view the basic details of the opposite party or interested profiles, although the contact details of the opposite party won’t be disclosed to you, unless you upgrade to premium membership which can be availed by paying the prescribed fees of Morya Matrimonyin full manner & with the prior permission of the administrator.

In case of loss of login Id & password, the user should immediately inform Morya Matrimonyby writing a mail to moryamatrimony@gmail.com, so as to block the respective Id & to avoid misuse of personal information. The user will be allotted with new Login ID & password only after verification of the personal details. The user will have to undergo a detailed verification without any discrepancy for confirmation of genuine user.